Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Všeobecné podmínky


a)Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "OP") se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb, zakázky, objednávky fotografických služeb a potvrzení objednávek živnostníkem Jiří Málek (foto.duppi), se sídlem F.X Šaldy 535 Chotěboř 583 01, IČO: 07087420 (dále jen "zhotovitel")


b)Při uzavírání smlouvy dle těchto OP se vychází ze skutečnosti, že objednatel, (dále též jako "zákazník") je seznámen s těmito OP a dalšími níže popsanými dokumenty.

II. Úprava právních vztahů

a)Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. a o spotřebitelských smlouvách podle § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník").

b)V případě kupujících, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uvedli na daňovém dokladu IČ se tyto vztahy řídí speciálními ustanoveními zákona.

III. Uzavření smlouvy

a)K uzavření smlouvy může dojít na základě osobní (ústní), telefonické či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a dále prostřednictvím internetových stránek zhotovitele nebo pomocí e-mailové schránky: foto.duppi@seznam.cz. Potvrzení objednávky musí být vždy písemnou formou.

b)Veškeré informace o aktuálních cenách a možnostech, je možné získat na e-mailové adrese: foto.duppi@seznam.cz

c)Ceny fotografií poskytovaných online, jsou aktuální ceny veřejné a platné od 1.3.2019 a nacházejí se na internetových stránkách foto-duppi.cz ve složce CENÍK.

d)Smlouva může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto OP a mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí příslušnými právními předpisy a těmito OP.


e)Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito OP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá, a dále tehdy, pokud by jejím splněním zhotovitel porušil platné právní předpisy, jejíž plnění je v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelné s filozofií zhotovitele.

IV. Předmět plnění
a)Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení fotografií v digitální podobě. Tisk fotografií je možné provádět pouze za pomoci třetí strany. Veškeré další skutečnosti jsou předmětem smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a zhotovitelem.

b)Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité.

c)Předmětem plnění se rozumí poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb.

d)Neupravené fotografie (ani fotografie ve formátu RAW) nejsou součástí předmětu plnění a objednateli se neposkytují. Jejich neoprávněné využití je nepřípustné (viz čl. VIII odst. c. OP).

V. Cena předmětu plnění, doba platnosti ceny a způsob platby ceny

a)Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy, případně specifickou cenou, na které se písemně či e-mailem shodl zákazník se zhotovitelem. Cena díla je vždy zákazníkovi známa před uzavřením smlouvy.

b)Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku zhotovení fotografií či poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě, ledaže si zákazník vyžádal změny v provádění díla / v poskytnuté službě.

c)Zákazník hradí cenu předmětu plnění v hotovosti nebo převodem na účet zhotovitele v plné výši doplatku (tj. po odečtení případného závdavku (dle § 1808 zákona č. 89/2012 Sb.) v den předání hotového díla, dle platného ceníku či smluvené ceny v den uzavření smlouvy (viz čl. III odst. a. OP).

d)Zákazník se zavazuje u nákladnějších děl uhradit závdavek (dle § 1808 zákona č. 89/2012 Sb.) ve výši jedné čtvrtiny (tj. 25%) celkové ceny předmětu plnění dle aktuálního ceníku, či specifické ceny, na které se písemně či mailem shodl předem se zhotovitelem. Závdavek je nutné uhradit na účet zhotovitele nejdéle 3 dny po uzavření smlouvy, nebo v hotovosti při uzavření smlouvy.

e)Závdavek je nevratný, vyjma čl.V odst. f.

f)V případě nemožnosti uskutečnění díla ze strany zhotovitele (především z důvodu zdravotní neschopnosti a jiné) je zhotovitel povinen závdavek objednateli vrátit v plné výši.

g)V případě nákupu fotografií online, je zákazník povinen uhradit cenu uvedenou na faktuře a to nejpozději do data splatnosti uvedené na dokladu a to na účet zhotovitele (101076784/2250). V případě, že dojde k prodlení nemusí dojít k plnění závazku ze strany zhotovitele. 

VI. Práva a povinnosti zhotovitele

a)Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo (poskytne služby) v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy či potvrzení objednávky.

b)Vyjádřením souhlasu s těmito OP, nebo uzavřením smlouvy, dává zákazník zároveň zhotoviteli a všem s ním propojeným osobám právo, využívat vybrané fotografie zákazníka za účelem jejich zpracování, resp. splnění smlouvy.

c)Za přiměřené lhůty pro dodání zakázky dle čl. VI odst. d. OP se považuje 10 - 20 pracovních dnů na vyretušování fotografií (podle náročnosti zakázky). Zhotovitel může dobu prodloužit pouze za předpokladů, že je tato skutečnost předmětem smlouvy / objednávky.

d)Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění a to v případě nezájmu klienta trvajícím déle než 30 dní. Nezájmem objednatele se rozumí - nedostupnost, zrušení, či ukončení komunikace. V tomto případě NEMÁ objednavatel nárok na plnění smlouvy nebo vrácení zaplacené objednávky či její části.

e)Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dokončení zakázky, nebo odstoupit od smlouvy. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

VII. Práva a povinnosti objednatele

a)Zákazník má právo požádat zhotovitele o odstranění fotografie z webových stránek či Facebooku, v případě, že je zákazník na fotografii v nelichotivé póze či pozici nebo je na fotografii zákazník zachycen v pro něj intimních či jinak osobních situacích. Zhotovitel se zavazuje takovému přání vyhovět do co možná nejkratší doby od obdržení žádosti.

b)Zákazník nebo jim pověřená osoba, je povinná informovat zhotovitele o nedostupnosti. O změně nebo zrušení mailové adresy, sloužící ke komunikaci mezi zhotovitelem a zákazníkem.

c)Zákazník je povinen sdělit zhotoviteli veškeré informace potřebné k bezproblémovému zhotovení objednávky.

VIII. Jiná ujednání stran

a)Úroveň zpracování, úpravy a retuší je předmětem smlouvy / objednávky. Náročnost zpracování je zohledněná v konečné ceně. V případě neočekávané náročnosti zakázky způsobené zákazníkem má zhotovitel nárok na navýšení ceny zakázky. O této skutečnosti musí zhotovitel zákazníka informovat. Zákazník musí s navýšení ceny souhlasit, v opačném případě nebudou úpravy nad rámec smlouvy / objednávky provedeny.

b)Zákazníkovi je udělena licence k užití díla (nikoliv autorská práva) ke všem dílům vzniklým podle smlouvy pouze pro soukromé a nekomerční využití. Práva pro komerční využívání (užití licence k dílu pro komerční užití) jsou součástí jiných smluv, a není je možné nabýt jinak, než výslovným písemným souhlasem zhotovitele s přesným určením rozsahu a doby trvání práv. Komerční použití díla bez souhlasu majitele komerčních práv (resp. zhotovitele) zakládá nárok zhotovitele smluvní pokutu v maximální výši 200 000 CZK.


c)Zákazník nenabývá vlastnická práva k neretušovaným záběrům v žádné podobě. Jejich neoprávněné nabytí (např. stažením z internetových stránek zhotovitele, tzv. screenshot apod.) je považováno za porušení autorského zákona a zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona, např. dle § 40 autorského zákona. Případné nabytí těchto práv je potřeba vymínit písemně ve smlouvě. Vpřípadě porušení tohoto bodu se každý vystavuje soudnímu řízení, ve kterém v případě uznání viny, bude požadovaná částka minimálně ve víši 200 000 CZK. 

d)Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny zákazníka je zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny smlouvy.

e)Zhotovitel má právo uchovávat veškerý pořízený materiál v digitální podobě po dobu  minimálně jednoho měsíce ( 30. dní) po odevzdání zakázky. Maximalně po dobu jednoho roku (365 dní) po uplynutí této doby bude pořízený materiál odstraněn. Vyjímku tvoří fotografie které si zhotovitel vybral pro svou vlastní prezentaci dle čl. VI odst. c. OP.

f)Zhotovitel dle svého nejlepšího úsudku vybere fotografie k retuši. Pokud není předem písemně ujednáno jinak, je výběr fotografií na úpravu vždy v plné kompetenci zhotovitele.

g)Zhotovitel dodává zákazníkovi fotografie ve formátu JPEG, pokud nebylo předem ujednáno jinak. Fotografie jsou dodávány pouze v digitální podobě. Tisk fotografií je možný pouze za pomoci třetí strany.

IX. Záruční doba, práva z odpovědnosti za vady, reklamační řád

a)Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vad díla (foto-zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí foto-zakázky, tj. v záruční době.

b)Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí hotové zakázky.

c)Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či mailovou zprávou).

d)Zhotovitel je povinen vydat potvrzení zákazníkovi o tom, kdy zákazník právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.

e)Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, a kteří ve vztahu ke zhotoviteli vystupují v rámci obchodního závazkového vztahu, platí také ustanovení týkající se vad díla a způsobu uplatňování nároků z vad uvedená v občanském zákoníku 89/2012 Sb.

X. Plnění z odpovědnosti za vady

a)Při nedodržení smluvních závazků vyplývají pro zákazníka podle druhu a povahy vad práva na nápravu a provedení nápravy v následujícím rozsahu:

b)Při nedodržení doby, sjednané pro zhotovení zakázky, bude zákazníkovi poskytnuta sleva z ceny uvedené ve smlouvě / objednávce a to 10% z uvedené ceny.

c)V případě nedodržení doby přiměřené k oznámení změny termínu fotografování a změny termínu v den konání do 10:00 získá zákazník jako kompenzaci 25% slevu z ceny předmětu plnění.

d)Jestliže zhotovitel provede dílo odlišně od přesně specifikované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.

XI. Omezení vyplývající z použité technologie

a)Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například drobná neostrost, odlesky v očích, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci.

b)Zhotovitel věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat pomocí DTP metod (DTP metody jsou grafické úpravy fotografií jako retuš, změna jasu, kontrastu, saturace, barevnosti i ostrosti)

c)Zhotovitel se zavazuje veškeré fotografie zpracovávat za pomoci kalibrovaných obrazových zařízení, která zajišťují barevnou věrohodnost pro tisk fotografií. Z této skutečnosti vyplívá, že vyobrazení na domácích zařízení nemusí byt barvy zcela věrohodné. Tuto skutečnost nelze reklamovat.

XII. Omezení vyplývající z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem

a)Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že vzhled a estetika vyobrazených lidí, předmětů a zvířat není předmětem reklamačního řádu. XIII. Dárky a Bonusy

XIV. Odstoupení od smlouvy

a)Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v čl. VIII odst. e. OP.

b)Odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeným v článku IV odst. d. je možno odstoupit jen při zjevném nepoměru mezi udávaným počtem fotografií v balíčku a počtem fotografií dodaných.

c)V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku zákazník není oprávněn (kromě výslovně sjednaných případů) od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, a to s ohledem na ustanovení § 1837 písm. d) zákona 89/2012 Sb., tj. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d)V případě zákazníka nepodnikatele je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. XV OP.

e)Zákazník nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

f)V případě zákazníků podnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení občanského zákoníku (89/2012 Sb.). Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. XV OP.

g)Zhotovitel je oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy:
1) pokud zákazník poruší čl. VII. odst. a - b OP;

2) neuhradí-li zákazník cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v čl. V těchto OP.

XV. Storno poplatky

a)Nedostaví-li se zákazník nebo nemůže-li se dostavit zákazník z jakéhokoliv důvodu v dohodnutý den focení a neoznámí tuto skutečnost alespoň 7 dní před dnem dohodnutého focení, má zhotovitel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 250Kč.

b)Zruší-li zákazník svatební foto-zakázku (tj. jakékoliv fotografování týkající se svatby), kdykoli po uzavření smlouvy ve smyslu čl. III, odst. a. OP, má zhotovitel nárok na úhradu 25% dohodnuté částky (tj. závdavek dle čl. V odst. d. ve výši 25%).

c)Zruší-li zákazník fotografování maturitního plesu (tj. jakékoliv fotografování týkající se maturitního plesu), kdykoli po uzavření smlouvy ve smyslu čl. III, odst. a. OP, má zhotovitel nárok na úhradu 25% dohodnuté částky (tj. závdavek dle čl. V odst. e. ve výši 25%).

d)Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak se závdavek v žádném případě nevrací.

XVI. Další ustanovení

a)Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky - zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

b)V případě fotografování maturitního plesu je objednatel povinen zajistit uzamykatelný prostor pro potřeby zhotovitele.

c)Při fotografování společenských akcí, kde dochází k fotografování seskupení lidí, je objednatel povinen návštěvníky dostatečně informovat o tom, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny na internetu (webové stránky, facebook, atd.) a návštěvníci kteří využijí možnosti se vyfotit, tím souhlasí s rozšiřováním jejich podoby ve smyslu § 85 zákona 89/2012 Sb.

d)Pokud není ve smlouvě přímo uvedeno jinak, pak se objednatel zavazuje neobjednat ve stejné rovině akce další fotografické služby.

XVII. Závěrečná ustanovení

a)Tyto OP jsou veřejně přístupné na adrese www.foto-duppi.webnode.cz

b)Uzavřením smlouvy dle těchto OP/ odesláním objednávky / uhrazením zálohy zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá. Zároveň zákazník potvrzuje, že si není vědom žádných zdravotních ani jiných obtíží, které by mu znemožňovaly účast na fotografování, a nese veškerou odpovědnost za svůj zdravotní stav během fotografování standardním způsobem.

c)Pro zákazníky nepodnikatele pro smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku dále platí, že:

1) smlouva / potvrzená objednávka je přístupná na základě písemné žádosti zákazníka;
2) smlouva je uzavírána dle postupu uvedené v těchto OP a instrukcí uvedených na stránkách zhotovitele nebo na vyžádání;
3) smlouva je uzavírána v jazyce českém
4)v případě chyby ve smlouvě, která vznikla v průběhu zpracování smlouvy je zákazník oprávněn na tuto chybu zhotovitele kdykoli upozornit, a ten je povinen chybu bezodkladně napravit

d)Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto OP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele.

e)Tyto OP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2015

f)Zhotovitel si vyhrazuje právo bezplatně použít výběr fotografií pro svou webovou prezentaci (webové stránky, Facebook a jiné) či tiskoviny jako ukázku své práce, či pro účely propagace svých služeb a to bez předchozího výslovného písemného souhlasu zákazníka. Tento souhlas (považován dle § 85 zákona 89/2012 Sb. )je udělen na základě souhlasu s OP. Zhotovitel bude vždy zákazníka o této skutečnosti informovat. Zákazník má právo ( dle § 87 zákona89/2012 Sb.) souhlas odvolat v případě, že dochází k porušování ( zákona 101/2000 sb.), dále také nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

g)Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě dohodnuté ve smlouvě nebo v potvrzené objednávce v přiměřené lhůtě.

h)V případě, že některé ustanovení těchto OP a v nich obsaženého reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

i) Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů ve znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Souhlasí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty finančnímu úřadu pro zpracování daňového přiznaní zhotovitele. Tyto osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou dle finančního zákona (280/2009 Sb.).